CELE

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych i dysfunkcyjnych (w tym pomoc związana z remontem pomieszczeń mieszkalnych).
 3. Dofinansowywanie domów dziecka, szpitali, ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy (w tym remontowanie pomieszczeń).
 4. Finansowanie lub dofinansowanie akcji i działań w zakresie kultury, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku, informacji, itp. związanych z poprawą sytuacji materialnej dzieci oraz dorosłych.
 5. Finansowanie lub dofinansowanie konferencji, imprez, szkoleń, warsztatów i innych podobnych działań, mających na celu dobro dzieci i dorosłych. 
 6. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
 7. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz innych znajdujących się w trudnej sytuacji.
 8. Działalność na rzecz wspierania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
 9. Działalność wspomagająca rozwój oraz integrację wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa do działań na rzecz różnych środowisk.
 11. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 13. Pełny i wszechstronny rozwój osób będących podmiotem działania Stowarzyszenia oraz jego członków.
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 2. Poszukiwanie środków finansowych, materialnych i inwestycyjnych niezbędnych do realizacji zadań.
 3. Promowanie działań Stowarzyszenia poprzez prowadzenie serwisów internetowych, produkcję filmów, opracowywanie i wydawanie publikacji, ulotek i gadżetów promocyjnych.
 4. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi
  i porozumieniami nieformalnymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami oraz z porozumieniami nieformalnymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
 6. Współpracę ze środkami masowego przekazu, agendami informacyjno-popularyzatorskimi
  i reklamowymi oraz innymi instytucjami mogącymi pomóc w podejmowaniu i realizowaniu działań zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, warsztatów, szkoleń, spotkań, prelekcji, seminariów i dyskusji publicznych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie imprez publicznych takich jak: imprezy rekreacyjne, taneczne, środowiskowe, zawodowe, młodzieżowe służące realizacji celów Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie koncertów, imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych, artystycznych, itp. zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 10. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej, finansowej, consultingu oraz pomocy prawnej służącej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
 11. Organizowanie wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych.
 12. Pozyskiwanie środków finansowych na remont pomieszczeń rodzin ubogich, w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ośrodków wychowawczych.
 13. Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka, szpitali, ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych.
 14. Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych.

ZESPÓŁ

CELE

STATUT